Liever je plannen telefonisch doornemen? Dat kan. Bel ons op 026 3529 390 of vul het formuliertje hiernaast in en we bellen je tijdens kantooruren zo snel mogelijk terug. Beloofd.

Askja Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring.

Jouw bewaarde reizen

Trips

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Askja  houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij: - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
- deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacy beleid
- de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Askja verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- het kunnen organiseren van je reis
- administratieve zaken
- het versturen van nieuwsbrieven
- het versturen van brochures

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij, afhankelijk van je reisbestemming, de volgende persoonsgegevens:

- naam/ voorletters/ tussenvoegsel
- titel(s)
- adres
- postcode
- plaats
- provincie
- land
- woonplaats
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats
- bankrekeningnummer
- kentekennummer voertuig
- polis nummer reisverzekering
- waar je werkt
- kleding maten
- lengte
- gewicht
- dieet wensen
- burgerlijke staat
- thuisblijvers informatie
- kopie paspoort

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van derde partijen voor het uitvoeren van je reis en het versturen van onze nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken voor het organiseren van reizen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn zowel binnen als buiten de EU. Deze partijen voeren de reizen die wij organiseren uit en zijn essentieel voor de organisatie van je reis.

Bewaartermijn
Askja bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben daartoe de volgende maatregelen genomen:

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- alle personen die namens Askja van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Gegevens van thuisblijvers
Wij vragen je bij boeking om gegevens van thuisblijvers. Deze gegevens zullen wij zorgvuldig behandelen en niet langer bewaren dan noodzakelijk. Alleen in noodgevallen nemen wij contact op met de thuisblijvers.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er niet uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Oeps! Onze site doet het niet in deze browser

We raden je aan een andere browser te downloaden:

404-giraffe

Videobellen?

Je wilt met ons videobellen. Goed idee! Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op voor een datum en tijdstip.